Επικοινωνία Καταγγελίες

  • Κεντρική
  • Επικοινωνία Καταγγελίες

ΗΡΙΔΑΝΟΣ

Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΗΡΙΔΑΝΟΣ Συν.Π.Ε.

Διδότου 45, Αθήνα  - 106 80

ΤΗΛ: 210 3614216

ΦΑΞ: 210 3637678

Email:    info@iridanos.gr

Διαδικασία διεκπεραίωσης καταγγελιών

Η καταγγελία σας μπορεί να υποβληθεί στα Γραφεία του Ηριδανού, να σταλεί ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά στο email info@iridanos.gr.   Σε κάθε περίπτωση, ο Ηριδανός θα σας ενημερώσει για τη λήψη της αμέσως και το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και θα σας απαντήσει το αργότερο μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της. Ενδέχεται εντός της παραπάνω προθεσμίας να σας ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία, οπότε θα σας απαντήσουμε το αργότερο μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα λήψης των στοιχείων αυτών.

Περαιτέρω μπορείτε να γνωστοποιείτε στον ΟΠΙ εγγράφως ή με οποιονδήποτε τρόπο κρίνετε σκόπιμο, δραστηριότητες ή καταστάσεις σε σχέση με τον Ηριδανό, οι οποίες κατά τη γνώμη σας συνιστούν παραβίαση των διατάξεων του ν. 2121/1993 και του ν. 4481/2017. Ο ΟΠΙ μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της γνωστοποίησης θα σας ενημερώσει για τη λήψη της και θα την κοινοποιήσει σε εμάς και στο ΥΠΠΟΑ, το οποίο θα την διερευνήσει περαιτέρω, ενδεχομένως δε να σας ζητήσει και επιπλέον στοιχεία. Το ΥΠΠΟΑ θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της έρευνας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και αν διαπιστωθεί παράβαση, θα μας επιβάλει κυρώσεις. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα τυχόν διαφορά σας με τον Ηριδανό -πέραν της τακτικής δικαιοσύνης- να υπαχθεί σε διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010.

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.