Κανονισμός διανομής

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τα μέλη
  • Κανονισμός διανομής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων επί Οπτικοακουστικών Έργων ΣΥΝ.Π.Ε. - «ΗΡΙΔΑΝΟΣ»

Α). Εκ των εσόδων του Οργανισμού που προκύπτουν, σε ετήσια βάση, από τη διαχείριση των δικαιωμάτων, παρακρατούνται/αφαιρούνται:

α) η ετήσια εισφορά υπέρ του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ύψους, σήμερα, 1%,

β) τα έξοδα/δαπάνες διαχείρισης του Οργανισμού (είσπραξη, διανομή και προστασία των δικαιωμάτων), ύψους, σήμερα, 25%,

γ) τυχόν κρατήσεις για το σχηματισμό τακτικού ή ειδικού/έκτακτου αποθεματικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Καταστατικού του Οργανισμού, 

δ) τυχόν έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,

ε) τυχόν λοιπές κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα και επί των εσόδων από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα.

Β). Μετά την παρακράτηση/αφαίρεση των παραπάνω εξόδων, η διανομή των διανεμόμενων προς τους δικαιούχους αμοιβών γίνεται κατ’ αναλογία προς την πραγματική χρήση των έργων τους, λαμβανομένων υπόψη και των γενικών κατευθύνσεων που παρέχονται στα πλαίσια του άρθρου 23 του Καταστατικού.

Συγκεκριμένα, το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε έργου σε αυτό το προϊόν. Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται εάν η πραγματική χρήση κάθε έργου δεν μπορεί να υπολογιστεί ή για τον υπολογισμό της απαιτείται δυσανάλογη εργασία και κόστος. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις η διανομή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

Γ). Η διανομή μεταξύ συνδικαιούχων/συμπαραγωγών διενεργείται βάσει συμφωνίας τους που έχει γνωστοποιηθεί  εγγράφως στον Οργανισμό. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, η διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.

Δ). O Οργανισμός διανέμει και καταβάλλει τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εννέα (9) μήνες από το τέλος του φορολογικού έτους, εντός του οποίου εισπράχθηκαν τα έσοδα από τα δικαιώματα, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι, που σχετίζονται ιδίως με την υποβολή αναφορών εκ μέρους των χρηστών, τον προσδιορισμό των δικαιωμάτων, την ταυτοποίηση των δικαιούχων ή την αντιστοίχιση των πληροφοριών για αντικείμενα προστασίας με τους δικαιούχους, δεν επιτρέπουν στον Οργανισμό να τηρήσει την προθεσμία αυτή.

Ε). Η διανομή θα λαμβάνει χώρα αναφορικά με τις εισπραχθείσες αμοιβές, αφενός, για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση (άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993) και, αφετέρου, για άλλες χρήσεις/εκμεταλλεύσεις που άπτονται της παρουσίασης στο κοινό (δημόσιας εκτέλεσης), κατ’ άρθρο 47 παρ. 2 Ν. 2121/1993.

 

Ι.) Η αμοιβή από την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση των έργων του ρεπερτορίου του Οργανισμού (άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993)

1. Η μερίδα/συμμετοχή κάθε οπτικοακουστικού έργου (κινηματογραφική ταινία) του ρεπερτορίου επί του προϊόντος της διανομής εκ της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση προκύπτει με βάση την πραγματική χρήση εκάστου οπτικοακουστικού έργου και, συγκεκριμένα, τον αριθμό προβολών εκάστου έργου καθενός από τα μέλη του Οργανισμού, όπως ο αριθμός αυτός θα προκύπτει από τις ημερήσιες σχετικές καταστάσεις της εταιρίας «AGB» του έτους που αφορούν οι διανεμόμενες αμοιβές επί του συντελεστή που θα προκύπτει εκ της ζώνης μετάδοσης εκάστου μεταδοθέντος οπτικοακουστικού έργου (ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πρώτη μετάδοση ή επανάληψη).

2. Οι συντελεστές ανά ζώνη μετάδοσης διαμορφώνονται, στην περίπτωση της αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση, ως εξής:

I.     07:00 έως 12:00   συντελεστής 0,5

II.    12:00 έως 18:00 συντελεστής 1

III.   18:00 έως 20:00  συντελεστής 1,5

IV.   20:00 έως 02:00 συντελεστής  2

V.    02:00 έως 07:00  συντελεστής 0,25

ΙΙ.) Αμοιβή από την παρουσίαση στο κοινό (δημόσια εκτέλεση) των έργων του ρεπερτορίου του Οργανισμού (άρθρο 47 παρ. 2 στ΄ Ν. 2121/1993)

1. Η μερίδα/συμμετοχή κάθε οπτικοακουστικού έργου (κινηματογραφική ταινία) του ρεπερτορίου επί του προϊόντος της διανομής εκ της παρουσίασης στο κοινό (δημόσιας εκτέλεσης) προκύπτει με βάση την πραγματική χρήση εκάστου έργου και, συγκεκριμένα, τον αριθμό προβολών εκάστου οπτικοακουστικού έργου καθενός από τα μέλη του Οργανισμού, όπως ο αριθμός αυτός θα προκύπτει από τις ημερήσιες σχετικές καταστάσεις της εταιρίας «AGB» του έτους που αφορούν οι διανεμόμενες αμοιβές επί του συντελεστή που θα προκύπτει εκ της ζώνης μετάδοσης εκάστου μεταδοθέντος οπτικοακουστικού έργου (ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πρώτη μετάδοση ή επανάληψη).

2. Οι συντελεστές ανά ζώνη μετάδοσης διαμορφώνονται στην περίπτωση της παρουσίασης στο κοινό (δημόσιας εκτέλεσης), ως εξής:

I.     07:00 έως 12:00   συντελεστής 1

II.    12:00 έως 18:00 συντελεστής 1,5

III.   18:00 έως 20:00  συντελεστής 2

IV.   20:00 έως 02:00 συντελεστής 2,5

V.    02:00 έως 07:00  συντελεστής 0,5

ΣΤ). Οι αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη εσόδων από δικαιώματα κατά του Οργανισμού παραγράφονται σε δέκα (10) έτη από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν.

.

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.