Έξοδα Διαχείρισης

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τα μέλη
  • Έξοδα Διαχείρισης

 

Τα έξοδα διαχείρισης για την είσπραξη, διανομή και προστασία του δικαιώματος της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ν. 2121/1993 ανέρχονται σε  ποσοστό 25%. Ο υπολογισμός του εν λόγω ποσοστού πραγματοποιείται επί του καθαρού (προ ΦΠΑ) ποσού που εισπράττεται.

Άλλα έξοδα διαχείρισης δεν προβλέπονται.

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.