Καταστατικό

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τα μέλη
  • Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ

Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1667/86 περί αστικών συνεταιρισμών και του ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων και του ν. 4481/2017 για τη  Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων ιδρύεται Συνεταιρισμός "μη κερδοσκοπικός" Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία " Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων" και διακριτικό τίτλο " Ηριδανός" ως οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και προστασίας συγγενικών δικαιωμάτων επί οπτικοακουστικών έργων.

Β) Ο Συνεταιρισμός, που σύμφωνα το άρθρο 8 § 3 περ. β του ν. 4481/2017  λειτουργεί σε πανελλήνια βάση, εδρεύει στο Δήμο της Αθήνας.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Α) Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η διαχείριση και η προστασία του περιουσιακού δικαιώματος του άρθρου 18 παρ 3 που δικαιούνται οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων και οι δικαιοδόχοι αυτών ως αποζημίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των οπτικοακουστικών έργων.

B) Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο Συνεταιρισμός έχει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες που πηγάζουν από τους ν. 2121/1993 και ν. 4481/2017, ήτοι:

1.            προβαίνει στην επιλογή του οφειλέτη, ήτοι παραγωγό, εισαγωγέα ή έμπορο των τεχνικών μέσων που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ 3 και καταρτίζει συμβάσεις με αυτόν ή την αντιπροσωπευτική οργάνωσή του όσον αφορά τους όρους καταβολής.

2.            εισπράττει την εύλογη αμοιβή, που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ. 3 του νόμου 2121/93 ως αποζημίωση για την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων.

3.            διανέμει την εισπραχθείσα εύλογη αμοιβή αφού προηγουμένως αφαιρέσει το ποσοστό για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης του Οργανισμού και των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών.

4.            συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με αλλοδαπούς οργανισμούς ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης για την διαχείριση, είσπραξη και διανομή της προβλεπόμενης στο άρθρο 18 παρ 3 του Ν.2121/1993 εύλογης αμοιβής

5.            προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 7 § 1 εδ. 4 του ν. 4481/2017 σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια με σκοπό την επίτευξη της είσπραξης της εύλογης αμοιβής, όπως να υποβάλλει γραπτή πρόσκληση προς τους οφειλέτες ζητώντας τους να δηλώσουν εγγράφως και υπευθύνως κατά το ν. 1599/86 στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Ν.2121/1993, να υποβάλλει αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, να εγείρει αγωγές, να ασκεί ένδικα μέσα , να υποβάλλει εγκλήσεις και μηνύσεις καθώς επίσης να παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων.

6.            ιδρύει με άλλους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης ή ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης φορείς οποιασδήποτε μορφής για την αποτελεσματικότερη είσπραξη και διανομή του ανατεθειμένου σε αυτόν περιουσιακού δικαιώματος εφόσον αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

7.            παρέχει σε δικαιούχους, σε άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης στο πλαίσιο συμβάσεων εκπροσώπησης και σε χρήστες, ακόμη και δυνητικούς, τις πληροφορίες, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 25 έως 27 του ν. 4481/2017.

8.            δημοσιοποιεί και να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 28 περ. θ’ του ν. 4481/2017, καθώς και να καταρτίζει και να δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεση διαφάνειας του άρθρου 29 του ν. 4481/2017.

9.            διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων.

10.         παρέχει κοινωνικές, καλλιτεχνικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες προς όφελος των δικαιούχων.

 

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Συνεταιρισμού ορίζεται σε 50 έτη από την καταχώρησης του ιδρυτικού (αρχικού) καταστατικού στο μητρώο του Ειρηνοδικείου.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΔΕΣ

Α) Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού είναι μεταβλητό. Χωρίζεται σε ίσες μερίδες ονομαστικής αξίας 15.000 δραχμών που ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους της ίδιας αξίας. Η πραγματική αξία της συνεταιριστικής μερίδας αναπροσαρμόζεται υπέρ το άρτιο υποχρεωτικά ανά διετία ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και με βάση τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό της διετίας που πέρασε. Η διαφορά αυτή θα φέρεται σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο. Κάθε τίτλος φέρει την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού.

Β) Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μια και μόνη υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, η καταβολή της οποίας πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την εγγραφή του συνεταίρου. Οι κληρονόμοι και κληροδόχοι των συνεταίρων που επιθυμούν να εγγραφούν στο Συνεταιρισμό ορίζουν, εφόσον είναι περισσότεροι του ενός, έναν κοινό εκπρόσωπο που αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.

Γ) Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να αποκτήσει συνεταιριστικές μερίδες παρά μόνο από χαριστική αιτία (ή ως κληροδότημα), χωρίς παρά ταύτα να αποκτά την ιδιότητα του συνεταίρου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

1. Οι συνεταίροι αναθέτουν στο Συνεταιρισμό την διαχείριση και προστασία του περιουσιακού τους δικαιώματος του άρθρου 18 παρ 3 για τις επικράτειες της επιλογής τους ανεξάρτητα από το κράτος ιθαγένειας, κατοικίας ή εγκατάστασής τους. Για το σκοπό αυτό υπογράφουν με το Συνεταιρισμό σύμβαση ανάθεσης, τριετούς διάρκειας σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζουν καταπιστευτικώς στο Συνεταιρισμό τη διαχείριση του ως άνω αναφερόμενου δικαιώματος.

Ο Συνεταιρισμός δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάληψη διαχείρισης εν όλω ή εν μέρει του δικαιώματος που αναφέρεται στο άρθρο 2Α του παρόντος, εκτός από την περίπτωση δικαιούχου που παραβιάζει τους όρους της Σύμβασης Ανάθεσης ή του παρόντος καταστατικού.

2. Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν εν όλω ή εν μέρει τη Σύμβαση Ανάθεσης αναφορικά με το δικαίωμα του άρθρου 18 παρ 3 που έχουν αναθέσει στον Συνεταιρισμό ή για τις επικράτειες της επιλογής τους, ύστερα από έγγραφη προειδοποίηση τριών μηνών. Η καταγγελία παράγει αποτελέσματα όταν παρέλθει τρίμηνο από την υποβολή της έγγραφης προειδοποίησης.

3. Οι δικαιούχοι διατηρούν όλα τους τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο, το παρόν, ή τη Σύμβαση Ανάθεσης αναφορικά με τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος του άρθρου 18 παρ 3  που έγινε πριν από τη λήξη ισχύος της Σύμβασης Ανάθεσης, ή την υποβολή της καταγγελίας, ή της ανάκλησης.

4. Όταν οι δικαιούχοι αναθέτουν στον Συνεταιρισμό να διαχειρίζεται το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 2Α του παρόντος, παρέχουν τη συναίνεσή τους για τη διαχείριση αυτή, η οποία πρέπει να διατυπώνεται ρητά στη Σύμβαση Ανάθεσης.

5. Δικαιούχοι που έχουν συνάψει Σύμβαση Ανάθεσης με τον Συνεταιρισμό, καθώς και τα μέλη του Συνεταιρισμό επικοινωνούν με τον Συνεταιρισμό και ασκούν τα δικαιώματά τους με ηλεκτρονικά μέσα.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Α) Μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του συνεταίρου, οι παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων και οι δικαιοδόχοι αυτών.

Β) Δεν μπορούν να αποκτήσουν ή χάνουν την ήδη αποκτηθείσα ιδιότητα του συνεταίρου όσοι:

α. διετέλεσαν μέλη άλλου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και διεγράφησαν λόγω καταδίκης για ποινικά αδικήματα ή για διαχειριστικές ατασθαλίες

β. με τελεσίδικη δικαστική απόφαση καταδικάσθησαν για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 65 και 66 του νόμου 2121/93,

γ. ασκούν επιχείρηση όμοια προς τον κύριο σκοπό του Συνεταιρισμού.

Γ) Για την εγγραφή συνεταίρου απαιτείται:

1.            - η υποβολή γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την αποδοχή της στην πρώτη του μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση. Η εγγραφή νέων μελών φέρεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει ύστερα από σχετική γραπτή αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Προεδρείο της Συνέλευσης, για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών που δεν έγιναν τυχόν δεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η περί εισδοχής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει απαραιτήτως να περιέχει στο αιτιολογικό αυτής βεβαίωση περί της συνδρομής των προϋποθέσεων του παρόντος καταστατικού. Ομοίως, η απορριπτική απόφαση οφείλει να παρέχει στον αιτούντα σαφή αιτιολογία και εξήγηση των λόγων της απόρριψης. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το Δ.Σ., υπό την διαλυτική αίρεση ότι θα έχουν καλυφθεί οι προϋποθέσεις των εδαφίων 2,3 και 4 της παρούσας παραγράφου. Εάν η Γ.Σ. δεν εγκρίνει εκ των υστέρων την εγγραφή τα καταβληθέντα ποσά για εγγραφή και συνεταιριστική μερίδα επιστρέφονται. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα του συνεταιρισμού επιτρέπεται μετά την έγκριση της εγγραφής από τη Γ.Σ. και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού.

2.            - η υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού.

3.            - η καταβολή του δικαιώματος της εγγραφής που ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 10.000 δραχμές. Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής αναπροσαρμόζεται υποχρεωτικά ανά διετία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό της διετίας που πέρασε.

4.            - η καταβολή της αξίας της συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με το άρθρο 3 τον παρόντος καταστατικού.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Όλοι οι συνεταίροι (πλην των περιπτώσεων που προβλέπει η § Β του άρθρου 8) απολαμβάνουν των δικαιωμάτων του άρθρου αυτόν. Συγκεκριμένα δικαιούνται:

1. -να συμμετέχουν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Παρόντος στις Γ.Σ., να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διοικητικά όργανα του  Συνεταιρισμού, να ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., να διατυπώνουν τις απόψεις τους για τους γενικούς κανόνες είσπραξης και διανομής του διαχειριζόμενου από τον Οργανισμό περιουσιακού τους δικαιώματος καθώς και για άλλα θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία αυτού.

2.- να εισπράττουν τα δικαιώματα που τους αναλογούν από τη χρήση των έργων τους που θα πραγματοποιείται βάσει ειδικού κανονισμού διανομής που εισηγείται το Δ.Σ. και εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, μετά την αφαίρεση του ποσοστού που παρακρατεί ο Συνεταιρισμός για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης ή των εξόδων για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α) ΨΗΦΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

α) Το Α.Σ. υποχρεούται εντός των 3 μηνών από το τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, να συντάσσει λεπτομερή κατάσταση όλων των συνεταίρων από την οποία να εμφαίνεται βάσει των επίσημων βιβλίων του Συνεταιρισμού, το ακριβές συνολικό ακαθάριστο ποσό που εισπράχθηκε από το Συνεταιρισμό και πιστώθηκε στο λογαριασμό κάθε συνεταίρου κατά το διάστημα της διαχειριστικής χρήσης που πέρασε.

β) Βάσει ενιαίων καταστάσεων που θα καταρτίζει το Δ.Σ. εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε διαχειριστικής χρήσης, κάθε συνεταίρος θα διαθέτει κατά τις ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και κατά τις τυχόν αρχαιρεσίες, μια (1) έως τρεις (3) ψήφους ανάλογα με το συνολικό ακαθάριστο ποσό που πιστώθηκε στο λογαριασμό του κατά τις δύο (2) προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις. Έτσι όσοι συνεταίροι πιστώθηκαν αθροιστικά τα 2 προηγούμενα χρόνια με τουλάχιστο :

1.            - 500.000 δραχμές θα διαθέτουν 1 ψήφο

2.            - 3.000.000 δραχμές θα διαθέτουν 2 ψήφους

3.            - 8.000.000 δραχμές θα διαθέτουν 3 ψήφους

γ) Τα πιο πάνω δραχμικά όρια θα αναπροσαρμόζονται υποχρεωτικά ανά διετία ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και με βάση τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό των 2 προηγούμενων χρόνων.

Β) ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ

α) Για όσους συνεταίρους δεν έχουν πιστωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική χρήση αθροιστικά με το ελάχιστο δραχμικό όριο των 500.000 δραχμών (ή ενδεχόμενη μελλοντική αναπροσαρμογή του) και μόνο για όσο χρονικό διάστημα δεν πραγματοποιείται η πιο πάνω οριακή πίστωση αναστέλλονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 δικαιώματά τους. Συνεταίρος του οποίου αναστέλλονται τα δικαιώματα και που τυγχάνει μέλος διοικητικού οργάνου /ου Συνεταιρισμού εκπίπτει του αξιώματος του.

β) O νεοεισερχόμενοι συνεταίροι αποκτούν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7 μόλις καλυφθούν τα πιο πάνω (ή το αναπροσαρμοσμένο) ελάχιστο δραχμικό όριο.

γ) Το Δ.Σ. υποχρεούται, πριν από κάθε Γ.Σ. τις αρχαιρεσίες και σε κάθε άλλη περίπτωση προκύπτει ανάγκη, να εκδίδει κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται όσοι συνεταίροι έχουν στο μεταξύ καλύψει το ελάχιστο δραχμικό όριο και συνεπώς έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7.

Γ) Για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την είσπραξη της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ 3 οι ψήφοι των συνεταίρων θα καθορίζονται βάσει των οπτικοακουστικών έργων για τα οποία ο κάθε συνεταίρος είναι δικαιούχος των δικαιωμάτων και συγκεκριμένα για κάθε δέκα κινηματογραφικές ταινίες 1 ψήφο, για κάθε είκοσι βιντεοταινίες 1 ψήφο και για κάθε τηλεοπτική σειρά , τηλεοπτική εκπομπή κλπ. 1 ψήφο για κάθε τριάντα έξι επεισόδια,  εάν πρόκειται για μυθοπλασία και 1 ψήφο για το σύνολο των εκπομπών που πραγματοποιήθηκαν με τον ίδιο τίτλο, εάν πρόκειται για οπτικοακουστικό έργο χωρίς μύθο.

 

ΑΡΘΡΟ 9            

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ       

Οι συνεταίροι υποχρεούνται:

1.            - να σέβονται τους νόμους, το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς του Συνεταιρισμού και τις αποφάσεις των συνεταιριστικών οργάνων.

2.            - να συμμετέχουν στις Γ ενικές Συνελεύσεις,

3.            - να καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής, την αξία της συνεταιριστικής μερίδας , καθώς και κάθε τακτική ή έκτακτη εισφορά που προβλέπεται στο παρόν καταστατικό ή επιβάλλεται με απόφαση Γ.Σ. ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ.

4.            - να ενημερώνουν γραπτώς το Συνεταιρισμό για τα έργα των οποίων είναι δικαιούχοι των δικαιωμάτων και για (τυχόν) νέα έργα που παράγουν ή αποκτούν μετά την ανάθεση της διαχείρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σύμβαση ανάθεσης.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΥ

Παύουν να είναι συνεταίροι του Συνεταιρισμού :

1.            - όσοι αποκλείονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού,

2.            - όσοι καταγγέλλουν για σπουδαίο λόγο τη σύμβαση ανάθεσης και εφόσον το Δ.Σ. αποδεχθεί τη καταγγελία ή υπάρξει σχετική απόφαση δικαστηρίου. Η καταγγελία ισχύει από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε, εφόσον από την καταγγελία μέχρι το τέλος του έτους μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστο τριών μηνών, άλλως στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού έτους.

3.            - όσοι καταγγείλουν εμπρόθεσμα τη σύμβαση ανάθεσης, σύμφωνα με τους όρους   της τελευταίας.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Α) Λαμβανομένων υπ’ όψιν των όρων της σύμβασης ανάθεσης ως προς τη χρονική διάρκεια διαχείρισης των δικαιωμάτων του συνεταίρος μπορεί να αποκλεισθεί  ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία και αποφασίζει νομίμως βάσει της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 16 του παρόντος.

Β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισμό:

1.            όταν ο συνεταίρος με τη συμπεριφορά του βλάπτει τα συμφέροντα του  Συνεταιρισμού,

2.            εφόσον εκλείψουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την εγγραφή του ως συνεταίρου,

3.            εφόσον τελέσει τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 65 και_66 του νόμου 2121/93.

 

ΑΡΘΡΟ 12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Κάθε συνεταίρος ευθύνεται εις ολόκληρο για τα χρέη του Συνεταιρισμού κατά ποσό ίσο με την αξία της συνεταιριστικής του μερίδας.

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Έσοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν :

1.            - οι εισφορές των μελών (τακτικές και έκτακτες), τα δικαιώματα εγγραφής και τα ποσά που προέρχονται από τα ποσοστά που παρακρατήθηκαν από τα εισπραχθέντα δικαιώματα για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. Σε περίπτωση αύξησης του ποσοστού απαιτείται έγκριση Γενικής Συνέλευσης .

2.            - τα εισπραχθέντα δικαιώματα που δεν μπόρεσαν να διανεμηθούν ή που δεν αναζητήθηκαν από τους δικαιούχους για μια πενταετία.

3.            - οι κρατήσεις επί των εσόδων από δικαιώματα ή επί του εισοδήματος που προκύπτει από την επένδυση των εσόδων από δικαιώματα για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης, καθώς και για την κάλυψη πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών.           

4.            - τα έσοδα από τη διαχείριση των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει από χαριστική αιτία ή ως κληροδότημα ο Συνεταιρισμός.

5.- οι τόκοι των καταθέσεων όψεως ή επί προθεσμίας και γενικότερα έσοδα από την περιουσία του Συνεταιρισμού.

6.- επιχορηγήσεις κρατικές, διεθνών οργανισμών και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

7.            - κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που γίνονται δεκτές όπως ορίζει ο νόμος.

Β) Έξοδα του Συνεταιρισμού αποτελούν:

1.            - τα έξοδα διαχείρισης και ιδιαίτερα τα έξοδα για την είσπραξη, διανομή και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που του έχουν ανατεθεί,

2.            - τα έξοδα για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή σε συνέδρια που αφορούν θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,

 

 

ΑΡΘΡΟ 14

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Όργανα του Συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ ενικής Συνέλευσης υπάγονται:

1.            - η τροποποίηση του καταστατικού και έγκριση της σύμβασης ανάθεσης,

2.            - η συγχώνευση, η παράταση της. διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού,

3.            - ο τρόπος διανομής των δικαιωμάτων και η έγκριση του κανονισμού διανομής της εύλογης αμοιβή του άρθρου 18 παρ 3 του νόμου 2121/93.

4.            - η συμμετοχή σε εταιρεία ή σε άλλο Συνεταιρισμό και η αποχώρηση από αυτά,

5.            - η έγκριση της σύμβασης ανάθεσης, του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,

6.            - η εκλογή, η παύση και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου,

7.            - η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων,

8.            - η έγκριση της εισδοχής νέων συνεταίρων και της απονομής ή απώλειας της ιδιότητας του συνεταίρου και ο αποκλεισμός συνεταίρου.

9.            -η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση του Συνεταιρισμού. 

10.         -οι βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν, καθώς και την χρήση ανά περίπτωση των ποσών αυτών.

11.         -η επενδυτική πολιτική για τα έσοδα από τα δικαιώματα και για τα έσοδα που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 17 § 4 και 19 § 7 του ν. 4481/2017.

12.         -οι κρατήσεις επί των εσόδων από τα δικαιώματα και επί εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4481/2017.

13.         -η χρήση των εσόδων από τα δικαιώματα και των εσόδων που προκύπτουν από την επένδυση εσόδων από τα δικαιώματα ως προς τον τρόπο, τον χρόνο ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια.

14.         -η συμμετοχή σε Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης ή και Προστασίας ή σε άλλο συναφές νομικό πρόσωπο, η αποχώρηση από αυτά, καθώς και η έγκριση συγχωνεύσεων και συμμαχιών, σύστασης θυγατρικών και εξαγοράς άλλων οντοτήτων ή απόκτησης μετοχών ή δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες.

15.         -ο διορισμός και η απομάκρυνση των ορκωτών ελεγκτών και η έγκριση της ετήσιας έκθεσης διαφάνειας.

16.         - ο σχηματισμός αποθεματικού πρόνοιας και άλλων ειδικών και έκτακτων αποθεματικών.

17.         -η κατάρτιση των κατά το άρθρο 14 του ν. 4481/2017 όρων σχετικά με τη χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης των δικαιωμάτων των μελών.

18.         -η έγκριση οποιασδήποτε κτήσης, πώλησης ή υποθήκευσης ακινήτων, καθώς και λήψης και χορήγησης δανείων ή παροχής ασφάλειας για δάνεια.

19.-        όσες άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται στη Γενική Συνέλευση από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό.

Β) Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7 και συνέρχεται μέσα στις προθεσμίες και με τον τρόπο που καθορίζονται στην επόμενη παράγραφο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται μια φορά χρόνο ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ. και μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συνέρχεται όποτε τη συγκαλέσει το Δ.Σ. Επίσης όταν το ζητήσουν, ορίζοντας συγχρόνως και το θέμα για συζήτηση, το Εποπτικό Συμβούλιο ή το 1/10 των μελών του Συνεταιρισμού, που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7, οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται εντός 15 ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. Καμία έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί πριν περάσουν τουλάχιστο τρείς μήνες από την ημερομηνία πραγματοποίησης της προηγούμενης τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., εκτός εάν το Δ.Σ. με εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του αποφασίσει ότι είναι αναγκαία η σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Γ) Η πρόσκληση αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. με προσωπικές επιστολές ή με ηλεκτρονικά μέσα. Με αίτηση του 1/10 των μελών, που πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν την ημέρα πραγματοποίησης της Γ ενικής Συνέλευσης μπορούν να προστεθούν και άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο αποστέλλει νέα συμπληρωματική πρόσκληση στα μέλη με το σύνολο των προς συζήτηση θεμάτων επτά τουλάχιστο ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ..

Δ) α) Η Γ ενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/2 τουλάχιστο των Συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7.

β) Αν δεν υπάρξει απαρτία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την καθορισμένη ώρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. η απαρτία θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα και η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική Γ.Σ. ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα εκτός εάν στην αρχική πρόσκληση έχει καθορισθεί διαφορετικό τόπος ή/και ώρα για την πραγματοποίηση τυχόν επαναληπτικής Γ.Σ.) και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/5 τουλάχιστον των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7.

γ) Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε δεύτερη και τελευταία επαναληπτική Γ.Σ. ύστερα από εφτά ημέρες, χωρίς άλλη πρόσκληση και με τις ίδιες όπως και για την πρώτη επαναληπτική προϋποθέσεις και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης εφόσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται το 1/10 των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7 , ο αριθμός των οποίων στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των δώδεκα.

Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης. Έως την εκλογή του Προέδρου τα καθήκοντά του ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν αυτός απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν παραβρίσκεται κανένα μέλος του Δ.Σ., ένα μέλος του Συνεταιρισμού που υποδεικνύεται από τη Συνέλευση. Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. διευθύνει τις εργασίες της Συνέλευσης και Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Τα Πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

β) Μέλη του Δ.Σ. δε μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα της Συνέλευσης, εάν η Γ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική ή εάν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και θέμα ανάκλησης μελών του Δ.Σ. (περίπτωση μομφής) Στην τελευταία αυτή περίπτωση ούτε οι συνεταίροι που υπέβαλαν τη μομφή μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις του Προέδρου και του Γραμματέα της Συνέλευσης.

ΣΤ) Η Γ ενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με τη σειρά αναγραφής τους στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Άλλα θέματα στην ημερήσια διάταξη δε μπορούν να προστεθούν, εκτός εάν στη Γ.Σ. παρίστανται όλοι ανεξαιρέτως οι συνεταίροι που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7, οπότε με απλή πλειοψηφία αποφασίζεται η εγγραφή και άλλων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το 1/20 των μελών.

Ζ) Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μιά (1) έως τρεις (3) ψήφους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού. Κανένα μέλος του συνεταιρισμού δεν επιτρέπεται να εκπροσωπεί άλλο μέλος που απουσιάζει.

Η) α) Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός και καταμέτρηση των ψήφων από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Συνέλευσης.

β) Εξαιρετικά, η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική:

1.            - στις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

2.            - για την ανάκληση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου.

3.            - για την απαλλαγή από ευθύνη μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.

4.            - για την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

5.            - για την έγκριση πεπραγμένων του Δ.Σ. κατά την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.

6.            - για τον αποκλεισμό συνεταίρου και

7.            - για προσωπικά θέματα.

Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν για τις αποφάσεις που αφορούν την απαλλαγή από την ευθύνη τους.

Θ) Αν ο Συνεταιρισμός

1.            - αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν

2.            - κατά τη σύνταξη του ισολογισμού, διαπιστωθεί ότι το παθητικό (υποχρεώσεις) υπερβαίνει κατά το 1/3 το συνολικό ποσό της ευθύνης όλων των συνεταίρων το Δ.Σ. συγκαλεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην μεν πρώτη περίπτωση έκτακτη Γ.Σ στη δε δεύτερη περίπτωση την τακτική Γ.Σ με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνεταίρους. Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, Στη Γενική αυτή Συνέλευση υποβάλλεται εάν μεν είναι έκτακτη, το τελευταίο ισοζύγιο Γενικού Καθολικού, εάν δε είναι τακτική, ισολογισμός. Και στις δύο περιπτώσεις  υποβάλλεται και έκθεση του Δ.Σ. για την περιουσιακή κατάσταση του Συνεταιρισμού και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.

I)             Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που εψήφισαν, εκτός των περιπτώσεων που το παρόν καταστατικό απαιτεί την εξαιρετική πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, ασχέτως εάν για το υπό συζήτηση θέμα απαιτείται ή όχι και εξαιρετική απαρτία .

Ια) α) Σε περίπτωση εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. η Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας δε μπορούν να είναι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Πρόεδρος της Επιτροπής ανακηρύσσεται ο συνεταίρος που εξελέγη με σχετική πλειοψηφία και Γραμματέας της Επιτροπής ο επόμενος, ενώ οι συνεταίροι που δεν εξελέγησαν λογίζονται ως αναπληρωματικοί.

β) Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται στα γραφεία της έδρας του Συνεταιρισμού επτά (7) ημέρες μετά την ολοκλήρωση της εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής.

γ) Η ψηφοφορία για την εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι χωριστά για κάθε όργανο. Κάθε συνεταίρος μπορεί να θέσει σε κάθε ψηφοδέλτιο έως δύο σταυρούς προτίμησης.

δ) Υποψήφιοι για το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να είναι μόνο συνεταίροι που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο (5) χρόνια ως μέλη του Συνεταιρισμού. Για τα έξη πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συνεταιρισμού υποψήφιοι για τα όργανα αυτά μπορούν να είναι μόνο συνεταίροι που έχουν συμπληρώσει ως μέλη τα χρόνια λειτουργίας του Συνεταιρισμού μείον ένα .

ε) Η σειρά εκλογής στις θέσεις των τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθορίζεται από τους σταυρούς προτίμησης. Με βάση τη σειρά προτίμησης, όσοι δεν έχουν εκλεγεί ως τακτικά μέλη θεωρούνται αναπληρωματικά.

στ) Ψήφος δια αλληλογραφίας ή αντιπροσώπου δεν επιτρέπεται.

ΙΒ) α) Αμέσως μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της.

β) Οι συνεταίροι (εφόσον έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο υποχρεούνται  να υποβάλλουν στην Εφορευτική Επιτροπή την υποψηφιότητά τους το αργότερο τρείς πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών.

γ) Αμέσως μετά την εκπνοή της πιο πάνω προθεσμίας η Εφορευτική Επιτροπή, αφού προηγουμένως διαπιστώσει την νομιμοποίηση των υποψηφίων βάσει των περιορισμών που θέτει το παρόν καταστατικό καταρτίζει το ενιαίο ψηφοδέλτιο χωριστά για κάθε όργανο και αναρτά τους σχετικούς πίνακες σε εμφανές σημείο των γραφείων της έδρας του Συνεταιρισμού. Ακολούθως μεριμνά για την ετοιμασία των σχετικών ψηφοδελτίων που εκτιμά ότι θα απαιτηθούν για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

δ) Κατά την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, που πραγματοποιείται από τις II π.μ. έως τις 7 μ.μ. η Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται να βρίσκεται στα γραφεία της έδρας του Συνεταιρισμού και να ελέγχει την ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών.

ε) Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή κάνει την καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων ανακοινώνει τους επικρατήσαντες υποψηφίους και συντάσσει το πρακτικό εκλογής.

 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της έδρας του Συνεταιρισμού, την παράταση, διάλυση ή συγχώνευση του Συνεταιρισμού, τον αποκλεισμό συνεταίρου, τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας (εκτός από τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου 4 του παρόντος) τη μεταβολή της ευθύνης των συνεταίρων, την ανάκληση μελών του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση προβλέπεται στο παρόν καταστατικό η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα 2/3 των μελών που έχουν τα δικαιώματα τον εδαφίου 1 του άρθρου 7. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται σ' αυτήν το 1/2 των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7.

Β) Ειδικά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα άλλων (εκτός όσων αναγράφονται στην παράγραφο Α του παρόντος άρθρου) τροποποιήσεων του καταστατικού, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν το 1/2 των μελών και σε περίπτωση επαναληπτικής Γ.Σ. τουλάχιστο το 1/3 των συνεταίρων που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 τον άρθρου 7.

Γ) Για τη λήψη αποφάσεων στα θέματα των παραγράφων Α και Β του παρόντος άρθρου, καθώς και σε όσα άλλα προβλέπει το παρόν καταστατικό, απαιτείται εξαιρετική πλειοψηφία των 2/3 των συνεταίρων που παρίσταντο κατά  την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΡΘΡΟ 17

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό. Είναι αρμόδιο :

1.            - να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ.

2.            - να καταρτίζει και να τροποποιεί τη σύμβαση ανάθεσης και να την υποβάλλει

για έγκριση στη Γ.Σ.

3.            - να συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και να τους υποβάλλει στην τακτική Γ.Σ. και στο Εποπτικό Συμβούλιο για έλεγχο τριάντα ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης

4.            - να αποφασίζει την εγγραφή συνεταίρων και να προτείνει στη Γ.Σ. τη απονομή ή την απώλεια της ιδιότητας του συνεταίρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού

5.            - να προτείνει στη Γ.Σ. τον αποκλεισμό συνεταίρων.

6.            - να συνεργάζεται με τους δημόσιους φορείς και με τους άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης για την καλύτερη διαχείριση και προστασία του περιουσιακού δικαιώματος που διαχειρίζεται.

7.            - να συνάπτει τις ατομικές και συλλογικές συμβάσεις με τους οφειλέτες της εύλογης αμοιβής.

8.            - να συνάπτει συμβάσεις αμοιβαιότητας με ξένους οργανισμούς και οντότητες.

9.            - να προσλαμβάνει το Γενικό Διευθυντή, τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και το υπόλοιπο προσωπικό διαχείρισης, να τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες  και να καθορίζει το μισθό τους.

10.         - να ορίζει τους εκπροσώπους του Οργανισμού σε συνέδρια.

11.         - να προσδιορίζει το ποσοστό παρακράτησης για την κάλυψη των εξόδων διαχείρισης ή των εξόδων για πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτό το ποσοστό στους πνευματικούς δημιουργούς πριν από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης. Ενδεχόμενη αύξηση του ισχύοντος κάθε φορά ποσοστού έχει ισχύ 1 χρόνο μετά την έγκριση της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. και την έγγραφη πληροφόρηση των συνεταίρων.

12.         - να αποδέχεται τις δωρεές και τις κληρονομιές

13.         -να καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνεταιρισμού.

14.         -να καταρτίζει (ή να τροποποιεί) τον κανονισμό διανομής των εισπράξεων από την διαχείριση του περιουσιακού δικαιώματος του άρθρου 18§3 του ν. 2121/93 και να τον εισηγείται στη Γ.Σ.

Β) Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να παρασχεθεί αποζημίωση ανάλογη με το χρόνο απασχόλησης τους. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισμού να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη που εκλέγονται κατά τις αρχαιρεσίες από τους συνεταίρους που έχουν τα δικαιώματα του εδαφίου 1 του άρθρου 7. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και μπορεί να παραταθεί για έξι μήνες μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. Τα μέλη του Δ.Σ. επανεκλέγονται ελεύθερα. Εκπροσώπηση μέλους του Δ.Σ. από άλλο μέλος δεν επιτρέπεται.

Δ) Εντός 10 το αργότερο ημερών μετά τις αρχαιρεσίες και με πρόσκληση του πρώτου σε σταυρούς προτίμησης συμβούλου το Δ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία.

Σε περίπτωση περισσότερων των δύο υποψηφιοτήτων για την ανάληψη θέσης στο Προεδρείο η εκλογή συνεχίζεται μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Εάν στη συνέχεια υπάρξει ισοψηφία σε τρείς συνεχόμενες ψηφοφορίες, το τελικό αποτέλεσμα καθορίζεται με κλήρωση. Εάν παραιτηθεί, ανακληθεί, εκπέσει ή εκλείψει με οποιοδήποτε τρόπο μέλος του Δ.Σ. αντικαθίσταται από τον επόμενο σε σταυρούς υποψήφιο. Εάν ετύγχανε μέλος του Προεδρείου η αναπλήρωση στη χηρεύουσα  θέση γίνεται από το ίδιο το Δ.Σ.

Ε) Μέλη του Διοικητικού (καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου) δεν μπορούν:

1.            - να είναι ιδιοκτήτες, διαχειριστές, διευθυντές ή διοικητές σε εταιρείες που οφείλουν την κατά το άρθρο 18 παρ 3 του Ν.2121/1993 εύλογη αμοιβή.

2.            - να ασκούν διοικητικές αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου), εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντά του αντιμέτωπα με αυτά του Συνεταιρισμού.

Όποιοι αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα κατά τη διάρκεια της θητείας τους εκπίπτουν των συνεταιριστικών τους αξιωμάτων.

ΣΤ) Εάν μέλη του Δ.Σ. κατηγορηθούν για διαχειριστικές ατασθαλίες εις βάρος του Συνεταιρισμού ή για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 65 και 66 του νόμου 2121/93 ή των διατάξεων του εδαφίου 1 του άρθρου 9 του παρόντος καταστατικού με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που συνέρχεται και αποφασίζει με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος, εκπίπτουν των αξιωμάτων τους. Εάν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου ή έκπτωση από τα αξιώματά τους είναι αυτοδίκαιη.

Ζ) Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα σε έκτακτη όταν το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσει το 1/3 των μελών του. Βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό) και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Μέλος του Δ.Σ. δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν άμεσα αυτόν ή συγγενή του πρώτου βαθμού. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Δ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Α) Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων, όλα τα έγγραφα καθώς και τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές τραπέζης . Εκπροσωπεί το συνεταιρισμό έναντι τρίτων και δικαστικώς. Σε περίπτωση κωλύματος αντικαθίσταται από τον Αντιπρόεδρο ή αν κωλύεται και αυτός από σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Β) Ο Γ ενικός Γραμματέας συντάσσει την αλληλογραφία, εποπτεύει την τήρηση των αρχείων του Συνεταιρισμού και των πρακτικών του Δ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά, καθώς και όλα τα εξερχόμενα. έγγραφα. Ανακοινώνει το περιεχόμενο των εισερχόμενων εγγράφων στο Δ.Σ. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου των μελών. Εάν κωλύεται αντικαθίσταται από Σύμβουλο που ορίζει το Δ.Σ.

Γ) Ο ταμίας εποπτεύει την ακριβή και νόμιμη τήρηση των λογιστικών βιβλίων, ελέγχει το Ταμείο και διαθέσιμα του Συνεταιρισμού και υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα εντάλματα πληρωμής και τις επιταγές Τραπέζης.

Δ) Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. αναλαμβάνουν ό,τι καθήκοντα τους ανατίθενται από το Δ.Σ. και γενικότερα βοηθούν στη διοίκηση και διαχείριση του Συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α) Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή γενικός διευθυντής ή διευθυντής δεν μπορεί να μετέχει και στο Διοικητικό και στο Εποπτικό Συμβούλιο. Απαγορεύεται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο γενικός διευθυντής ή διευθυντής να είναι σύζυγοι ή να έχουν μεταξύ τους οποιαδήποτε συγγένεια μέχρι δεύτερου βαθμού με τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ευθύνονται για κάθε πταίσμα, αλλά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να απαλλάσσονται της ευθύνης τους.

Β) Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. Συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες: α) παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μελών και ιδίως, των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται στις περιπτώσεις γ, η, θ και ι του άρθρου 15 § 2 του παρόντος καταστατικού, β) παρακολουθεί τις δραστηριότητες και την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του γενικού διευθυντή ή και των διευθυντών, εφόσον έχει διορισθεί γενικός διευθυντής ή και διευθυντές, καθώς, επίσης, και των προσώπων εκείνων στα οποία έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα και αρμοδιότητες, γ) διαχειρίζεται τις πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να επηρεάσουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και την επίτευξη των στόχων του Συνεταιρισμού (πολιτική για τη διαχείριση κινδύνου), ε) εγκρίνει οποιασδήποτε κτήση, πώληση ή υποθήκευση ακινήτων, καθώς και την λήψη και χορήγηση δανείων ή η παροχή ασφάλειας για δάνεια.

Γ) Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα και καθήκον να ζητά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον γενικό διευθυντή ή από τους διευθυντές να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Συνεταιρισμού, να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεών του και να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο. Για την διενέργεια του ελέγχου αυτού μπορεί να ζητήσει από το Δ.Σ. (το οποίο και υποχρεούται) να προχωρήσει στον διορισμό ενός ορκωτού ελεγκτή.

Δ) Εάν το Εποπτικό Συμβούλιο διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γ.Σ. ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση υποδεικνύει στο Δ.Σ. την επανόρθωσή τους. Εάν θεωρεί ότι πρόκειται για σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού μπορεί με έγγραφό του στο οποίο καθορίζει με ακρίβεια το θέμα προς συζήτηση και στις σοβαρές παραβάσεις ή παρατυπίες που διαπίστωσε, να ζητήσει από το Δ.Σ. (το οποίο υποχρεούται) να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει το παρόν καταστατικό. To πιο πάνω έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου αποστέλλεται στα μέλη μαζί με την πρόσκληση για έκτακτη Γ.Σ.

Ε) Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει έκθεση επί του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, καθώς και έκθεση σχετικά με την άσκηση των εξουσιών του, την οποία και καταθέτει άπαξ ετησίως στο Δ.Σ. Η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου μαζί με τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, πρέπει με ευθύνη του Δ.Σ. να αποσταλούν στους συνεταίρους δεκαπέντε τουλάχιστο μέρες πριν τη συνεδρίαση της τακτικής Γ.Σ.

Στ) Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών, ετήσια ατομική δήλωση σχετικά με συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 31 § 2 εδ. 3 του ν. 4481/2017.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α) Ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό της διαχείρισης προσλαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει το Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται η υπογραφή άλλου οργάνου.

Β) Μέλη του προσωπικού διαχείρισης δεν επιτρέπεται:

1.            - να είναι μέλη του συνεταιρισμού

2.            να είναι υπάλληλοι ή να έχουν οιαδήποτε σχέση με φυσικό ή νομικό πρόσωπο οφειλέτη της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παρ 3.

3.            να ασκούν ανάλογες αρμοδιότητες σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (ή και σε υπηρεσίες του Δημοσίου), εφόσον υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν τα συμφέροντά του αντιμέτωπα με αυτά του Συνεταιρισμού

4.            να ακολουθούν προσωπικούς σκοπούς χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Συνεταιρισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 21

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ως διαχειριστική χρήση ορίζεται το ημερολογιακό έτος, ήτοι από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 22

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Α) Για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού παρακρατείται το 1/10 επί των θετικών αποτελεσμάτων κάθε χρήσης, εκτός εάν το ύψος του έχει εξισωθεί με το τριπλάσιο της συνολικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, προσαυξημένης με το ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του παρόντος καταστατικού.

Β) Η Γ.Σ. μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ., να αποφασίζει για το σχηματισμό ειδικών και έκτακτων αποθεματικών.

 

ΑΡΘΡΟ 23

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΛΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α) Ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και με βάση τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου η Γ.Σ. εγκρίνει και τροποποιεί τον κανονισμό διανομής των εισπράξεων από το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής του άρθρου 18 παραγρ. 3 του ν.

Β) Το προϊόν της διαχείρισης διανέμεται σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του κάθε έργου σ' αυτό το προϊόν. Αποκλίσεις από αυτή την αρχή επιτρέπονται εάν η πραγματική χρήση κάθε έργου δεν μπορεί να υπολογιστεί ή για τον υπολογισμό της απαιτείται δυσανάλογη εργασία και κόστος. Ακόμα όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις η διανομή πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

Γ) Η διανομή μεταξύ συνδημιουργών διενεργείται βάσει συμφωνίας τους που έχει γνωστοποιηθεί  εγγράφως στο Συνεταιρισμό, όπως ορίζει η σύμβαση ανάθεσης. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, η διανομή στηρίζεται στην αρχή της αριθμητικής ισότητας.

 

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός διαλύεται:

1.            - αν τα μέλη του μειωθούν κάτω των 10.

2.            - όταν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του και δεν έχει αποφασισθεί παράταση από Γ.Σ.

3.            - αν αποφασίσει σχετικά η Γ.Σ., σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

4.            - αν κηρυχθεί σε πτώχευση, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 1667/86.

 

ΑΡΘΡΟ 25

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α) Σε περίπτωση διαλύσεως του Συνεταιρισμού η εκκαθάριση διενεργείται από το Εποπτικό Συμβούλιο.

Β) Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμές υποθέσεις και εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το υπόλοιπο  διανέμεται στους συνεταίρους.

 

ΑΡΘΡΟ 26

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέχρι να αναδειχθεί Διοικητικό Συμβούλιο μα απόφαση της πρώτης μετά την έγκριση του Καταστατικού Γενικής Συνέλευσης , ο Συνεταιρισμός διοικείται από προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, που την αποτελούν τα εξής πέντε μέλη :

1)            Αναστάσιος Παπανδρέου, Διδότου αρ.45 ως Πρόεδρος

2)            Αιμίλιος Κονιτσιώτης,

3)            Χρήστος Κυριακόπουλος

4)            Απόστολος Τεγόπουλος

5)            Νίκος Βαρβέρης

Για την λειτουργία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα του παρόντος σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 27

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 27 άρθρα , εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 7/1999 Πράξη του κου Ειρηνοδίκη Αθηνών και έλαβε αριθμό φακέλου 695 και τροποποιήθηκε με την από 27/12/2017 Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αναστάσιος Παπανδρέου                                              Δημήτριος Παπανδρέου

_______________________________________________________________________

 

Το παρόν αποτελεί ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του ΣΥΝ.Π.Ε. ΗΡΙΔΑΝΟΣ της 27/12/2017

 

Αθήνα, 28/12/2017

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Αναστάσιος Παπανδρέου                           Δημήτριος Παπανδρέου

 

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.