Χρήση Μη Διανεμητέων

  • Κεντρική
  • Γενικές πληροφορίες
  • Πληροφορίες προς τα μέλη
  • Χρήση Μη Διανεμητέων

 

Σχετικά με τη χρήση των μη διανεμητέων ποσών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5, 6 και 7 του Ν. 4481/2017. Η τυχόν διάθεση ποσών για κοινωνικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες αναφέρεται στην ειδική έκθεση του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4481/2017, η οποία αποτελεί μέρος της Έκθεσης Διαφάνειας

© 2018 Iridanos.gr All rights reserved.